Verksamhetsområden


Defence

Vi erbjuder våra kunder tjänster baserade i den kompetens som våra medarbetare besitter från tjänstgöring i de nordiska försvarsmakterna på alla nivåer tillsammans med civila erfarenheter. Vår styrka och konkurrensfördel ligger i vårt kompetensdjup och bredd inom försvarsområdet som sträcker sig från brukarperspektivet i det praktiska till systemförståelse och utvecklingskapacitet i det strategiska.

En stor andel av våra medarbetare växeltjänstgör i de nordiska försvarsmakterna, vilket skapar ett fortsatt lärande och bidrar till en god förmågenivå över tid med internationella perspektiv.

Vi står ut på marknaden som en aktör som kan sätta samman rätt förmågor till försvarssektorn, både det offentliga och det privata, där de ingående medarbetarna spänner över olika kompetensområden och med olika kompetensdjup. Genom det kan vi hantera både kvalificerad utveckling och ledning samtidigt som vi också kan hantera uppgifter under fältmässiga praktiska förhållanden i alla tänkbara miljöer på våra hemmamarknader men också i hardship-miljöer – vi har varit i dem tidigare.

Våra tjänster genomförs såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt

Vi utbildar och utvecklar individer och ledare genom vår Training Wing.

Alla våra instruktörer har lång erfarenhet inom sina respektive expertområden. Deras bakgrunder inom försvaret på olika nivåer ger oss en unik möjlighet att leverera träning för såväl försvarsmakter, ingående delar i totalförsvaret och till försvarsindustrin.

På MW Group har vi erfarenheten, praktiskt såväl som strategiskt, att arbeta med frågor som rör hela Totalförsvaret. Våra medarbetare delar alla en försvarsbakgrund och spänner över alla grader och tjänstegrenar. Vi sätter samman kundspecifika team där vi skapar rätt beslutsunderlag i rätt tid.

Vår inhämtning sker på en mängd olika sätt för att sedan kvalitativt analyseras och bearbetas till ett genomförbart beslutsunderlag.

Med vår UAS kan vi inhämta data för analys över såväl stora geografiska områden som fokuserat mot specifika objekt.


Security

Vi erbjuder tjänster till säkerhetsmarknadens aktörer där våra militära erfarenheter utgör vår konkurrensfördel. Vår styrka är vår förmåga att leverera dels specifik expertis inom våra kompetensområden, dels att hantera praktiskt säkerhetsrelaterat arbete och dels förmågan att leda och koordinera verksamhet och personal.

Säkerhet syftar till att vidta åtgärder som minskar sannolikheten för att oönskade händelser eller olyckor inträffar. Vi stöttar kunder i leveransen av allt från planering och installation av tekniska säkerhetslösningar till förberedelser och leverans av säkerhetsorganisationer. Vår leveransförmåga täcker allt från trygghetslösningar och fysiskt skydd till skydd av digitala miljöer.

Våra tjänster genomförs såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

En förberedd organisation med rätt kunskaper är avgörande den dag något oförutsett händer, att var och en har rätt kunskaper och är övad gör att man kan agera instinktivt. Vi är er utbildningspartner inom hela säkerhetsområdet med möjlighet att leverera allt från basutbildningar såsom första hjälpen, utbildningar inom skyddslagar och krishantering till avancerade utbildningar t.ex. när våra kunder vill förbereda anställda på att jobba i högriskländer.

Våra tjänster genomförs såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

Vår militära bakgrund med förståelse för säkerhetens betydelse tar vi med oss in i vår rådgivningstjänst för säkerhetssektorn.

Vi är specialiserade på att inhämta information med olika sensorer och att ge rådgivning för utveckling av system och processer.

Genom vår UAS kan vi erbjuda övervakning och inhämtning av information som vi bearbetar till rätt beslutsunderlag beroende på våra kunders informationsbehov.


Industry

Vi förser våra kunder som arbetar med samhällsviktiga funktioner med tjänster där alla våra medarbetares säkerhetsuppfattning tillsammans med deras områdeskompetens och en god ledning utgör vår konkurrensfördel. Vi finner en drivkraft i att skapa och underhålla det som är viktigt för vårt samhälle och vi förstår vikten av att både system och medarbetare är robusta.

Att samhällsviktiga funktioner byggs, utvecklas och underhålls på ett korrekt sätt är saker som alla medborgare tar för givet. Vi förstår vikten av att det görs korrekt utan avsteg i någon del av processen och inom givna tidsramar för god kostnadskontroll. Vi säkerställer framgång i våra kunders verksamhet med personal som har rätt kunskaper för uppgiften och med en hög säkerhetsmedvetenhet, oavsett om det gäller byggnation av nya avancerade kommunikationsnät, projektledning av underhållsarbete eller specialuppdrag inom dykning eller höghöjdsmaster.

Bra chefer kännetecknas av bra ledaregenskaper och är grundläggande för hur väl och effektivt en organisation fungerar och verkar. Vi erbjuder beprövade utbildningsprogram inom ledarskap och projektledning för enskilda individer, grupper eller anpassade för verksamhetens behov. Genom detta så hjälper vi våra kunder att skapa en robust bas i sin verksamhet och förutsättning för att bra ledare kan agera i händelse av oförutsedda händelser.

Vi erbjuder också utbildningar för specifika system, för medarbetare som ska resa till hotbildsmiljöer och för grundläggande sjukvårdsberedskap.

Vi har utvecklad förmåga att leverera rätt beslutsunderlag för samhällsviktiga funktioner genom inhämtning och analys av information.

Genom bland annat vår UAS (Unmanned Arieal System) kan vi genom drönare utrustade med sensorer inhämta en stor mängd data. Med våra analytiker bearbetar vi datan till att utgöra ett beslutsunderlag som svarar mot våra kunders behov. Vi arbetar nära med våra kunder för att säkerställa vad deras informationsbehov är, varför varje uppdrag skiljer sig från varandra.