Strategic Advice

Vi vet att bra beslut tas baserad på korrekt information i rätt tid. Med vår expertis som grund stödjer vi våra kunders utveckling genom att understödja deras beslutsfattande baserat på korrekt information i rätt tid.


WEBINARIUM

HOTBILD OCH SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING 9 MARS kl 12.00

  • Vilka är de geopolitiska hot som berör näringslivet och vilka åtgärder måste ditt företag vidta?
  • Har ditt företag kontroll över vilka verksamheter som faller under Säkerhetsskyddslagen? Klarar företaget av en tillsynskontroll?
  • Är ditt företag ”upphandlingsbart” när kraven på hantering av skyddsvärden ökar?
  • Hur skall ditt företag hantera en säkerhetsskyddad upphandling?

Detta är några av de frågor som vi kommer att diskutera på detta webinarium – en introduktion för företag som behöver fördjupa sig i dessa högaktuella frågor.

Under 2019 beslutade riksdagen att anta en ny Säkerhetsskyddslag med mycket omfattande ansvarsutkrävande även av privata aktörer. Om du driver en privat verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet så måste du beakta lagens innehåll. Även Skyddslagen som reglerar skyddsobjekt har uppdaterats för att till exempel omfatta drönare. Har du i din privata verksamhet en anläggning som är ett skyddsobjekt som måste du ta hänsyn till dessa förändringar.

Upphandlingar av tjänster till totalförsvaret omfattas inte bara av LoU utan kan komma att genomföras som en säkerhetsskyddad upphandling. I vissa sammanhang kan också Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS, vara tillämplig. Om ditt företag fortsatt vill leverera till totalförsvaret så är det av stor vikt att sätta sig in i regelverket för sådana upphandlingar.

Ett annat viktigt område som är nytt handlar om utländska förvärv och direktinvesteringar. Där har Sverige antagit ett EU-direktiv och det pågår en svensk utredning om utländska direktinvesteringar som kommer att få betydelse för företagsmarknaden.

Under webinariet berör vi ovanstående ämnen och talar om de hot och risker som föranleder det utökade skyddet och de nya lagar och regler som gäller.

Gunnar Karlson var tidigare chef på MUST, Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, och har lång erfarenhet av att bedöma hot och risker.

Mats Lekman är affärsjurist med bakgrund som bolagsjurist i svenska och utländska företag samt som advokat. Han har arbetat med avtalsrätt, bolagsjuridik, upphovsrätt, upphandling och M&A i över 30 år. Mats är också reservofficer (överstelöjtnant) tillhörande Högkvarteret som stabsjurist.

Thomas Rönnehed arbetade i 20 år på FMV med huvud- och insynsavtal som FMV har med strategiska leverantörer samt med upphandlingar, granskningar och slutförhandlingar.

Ulv Rohdin har bakgrund som kriminalkommissarie vid Säkerhetspolisen (SÄPO), där han arbetat med kontraextremism, kontraterror, kontraspionage och säkerhetsskydd och varit chef för olika inhämtnings- och analysfunktioner.


Utveckling, konsultation och beslutsstöd

På MW Group har vi erfarenheten och expertisen att arbeta med frågor som rör strategi och system.

Vi har en hög förmåga att inhämta och bearbeta information, internt och externt, till handlingsbart beslutsunderlag.

Vår delade bakgrund från både försvar och civil verksamhet ger oss särskilda kunskaper och erfarenheter som vi använder i vår rådgivning för industrins samhällsviktiga funktioner.

Vi sätter samman kundspecifika team där vi skapar rätt beslutsunderlag i rätt tid.
Med vår expertis är målet att stödja våra kunder till utveckling och med att fatta beslut på rätt information.

Ansvarig tjänsteområde Strategic Advice

Freddy Jönsson Hanberg
freddy.jonsson.hanberg@mwgroup.se

Freddy har en bakgrund som reservofficer i Försvarsmakten i 30 år och har under senare år lett vår rådgivning till Försvarsmaktens Högkvarter på logistik- och försörjningsområdet. Freddy har också varit rådgivare till Sveriges största företag i frågor som rör globala geostrategiska förändringar. Han har skrivit ett stort antal artiklar i bl a Dagens industri, Svenska Dagbladet och han skriver också för Kungliga Krigsvetenskapsakademin och Kungliga Örlogsmannasällskapet.


Konsultation

Vi erbjuder våra kunder konsultation av specialister, projektledare och chefer med fokus på materielsystem, kommunikationssystem, ledningssystem, infrastruktur, underhåll, säkerhetsskydd och ILS.

Logistiksäkerhet

Vi stöttar våra kunder med rådgivning och förståelse för hur försörjningskedjor hänger samman med den totala säkerheten för verksamheter.

Totalförsvarsrådgivning

Med lång erfarenhet, djup i brukarförståelse på alla organisatoriska nivåer och förståelse för det moderna samhällets totalförsvar rådger vi och utvecklar civila verksamheters beredskap.

Kontinuitetsplanering

Vi stöttar såväl privata som offentliga organisationer med robust kontinuitetsplanering väl avvägda för respektive organisations behov och storlek.Vi erbjuder tjänster för ett starkare samhälle

MW Group levererar tjänster som stärker samhällsviktiga funktioner. Våra kunder verkar huvudsakligen inom försvars-, säkerhets- och industrisektorn. Vi utför våra tjänster såväl på vår hemmamarknad i Norden som internationellt och i högriskmiljöer.


Läs mer om hur vi hjälper företag och organisationer inom:


Är det möjligt att göra rätt saker på rätt sätt i kris?

Corona-krisen har på ett dramatiskt sätt blottlagt brister i samhället som många varnat för men som beslutsfattare blundat för eller skjutit framför sig.

Pandemins påverkan på samhället har i första hand med resursbrister att göra. Det handlar om resursbrister i vården, främst IVA-kapacitet, personal, infrastruktur och andra resurser, men framförallt om en svag och bräcklig försörjningskedja. Under krisen har det flera gånger uppstått brist på skyddsmaterial och sjukvårdsförnödenheter, läkemedel och medicinteknisk utrustning. Det uppstod tidvis också för första gången sedan andra världskriget risk för brist på livsmedel. Orsakerna står att finna i en bristande riskanalys och avsaknad av tillräcklig kontinuitetsplanering.

Freddy Jönsson Hanberg, Head of Strategic Advice på MW Group, har till Försvarsmakten skrivit en rapport som beskriver orsak och verkan vad avser försörjningsutmaningar under Corona-krisen. I rapporten intervjuas samtliga av krisens viktiga aktörer t.ex. Socialstyrelsen, MSB, FMV, Försvarsmakten, Region Stockhom, Scania m.fl. Läs gärna rapporten och kontakta oss om du vill veta mer!

Hur kan vi lösa just dina behov?

Vill du vet mer om Strategic Advice? Våra Account Managers träffar dig gärna för att titta på hur vi kan hjälpa till att lösa just era behov. Boka in ett första telefonmöte eller skicka ett mail till oss så hör vi snart av oss