Framtidssäker fältservice

Vi levererar fältservice i en kostnadseffektiv och skalbar modell som utgår från er verksamhet. En bred kompetensbas och mångårig erfarenhet från projekt inom infrastruktur, kommunikation, energi och försvar ger er möjlighet att nyttja en partner i alla delar av ert projekt eller i er operation. Alla leveranser sker med er säkerhet och integritet i centrum genom en unik modell där fältservice kopplas mot expertis inom cyber och informationssäkerhet. På fältet hanterar endast personal som är registerkontrollerad och har en hög säkerhetsmedvetenhet er utrustning och de säkerställer att information oavsett typ hanteras utan risk för spridning. Med MW Group som er fältservice partner så bidrar ni aktivt till ett stabilt och fritt samhälle.


MW Group som er fältservicepartner

Samhället utvecklas snabbt och flera funktioner som vi tidigare inte varit beroende av har nu blivit samhällsviktiga. Ett exempel är internet som sedan många år tillbaka har använts för att leverera digitala tjänster såsom bank, kommunikation, informationsinhämtning och mediadistribution, men beroendet av stabilt internet har förändrats. När den digitala utvecklingen tog fart så var andra metoder primära, såsom att betala med kontanta medel för varor och tjänster, att använda post för att betala räkningar samt att radio och TV distribuerades via markbundna stationer för att nämna några exempel. Genom åren har internet tagit över och de andra metoderna har avvecklats, med detta så har internet och den infrastruktur som möjliggör uppkopplingar blivit samhällsviktiga.

Den enskilt viktigaste delen för att samhället skall fungera är vårt elnät, detta då vi utan strömförsörjning kommer att ha svårt att upprätthålla basala funktioner som till exempel vattenförsörjning, matproduktion, logistik eller sjuk- och hälsovård. Elnäten har precis som övriga samhället digitaliserats och övervakning sker idag via datanät. Ett intrång av hackare i dessa nät kan medföra att vi tappar kontrollen, kanske helt utan att vi vet om det.

Nordiska underrättelsetjänster, både militära och polisiära, rapporterar kontinuerligt om hur hotet mot samhället ökar. Det är inte hotet om ett väpnat angrepp som ökar utan det är risken för att någon stat med ont uppsåt skall störa våra samhällsviktiga funktioner i syfte att skapa kaos och misstroende mot staters ledning och utnyttja situationen till egen fördel.

Digitaliseringen kommer att fortgå och vi skall stimulera innovation på alla plan, men med utvecklingen måste vi också säkerställa att vi kan bygga och underhålla den infrastruktur som vi lutar oss mot på ett säkert sätt. Ett robust samhälle skapar vi genom att vi agerar säkerhetsmedvetet och ställer krav på hur kritisk infrastruktur planeras, byggs och supporteras.Morgondagen ser inte ut som idag

Traditionellt avtalas och levereras fältservice med tydliga ramar och kategoriseras ofta som installation och driftsättning, underhåll och incidenthantering. Varje del avtalas separat och ganska ofta tappas saker mellan stolarna då avtal väldigt sällan lyckas täcka alla de situationer som uppstår, med diskussioner runt ansvar som resultat.

MW Group vet genom vår bakgrund att lägesbilden aldrig är statisk, förutsättningar ändras och man måste då anpassa sin taktik till det nya läget för att lösa uppgiften. Samma metodik applicerar vi i leveransen av tjänster till våra kunder, det skall vara bekymmerslöst att anlita MW Group och man skall vara säker på att uppgiften löses på ett kvalitativt och säkert sätt oavsett läge. Grunden i vår leverans är en bastjänst där vi utifrån kundens basbehov allokerar säkerhetskontrollerad personal, med rätt kompetens och i rätt volym under ledning av en dedikerad Delivery Manager.

Bastjänsten kopplas till vårt information Security Operation Centre (iSOC) vilket ger våra kunder en garanti att all information hanteras med hög sekretess när resurserna på fältet levererar tjänsten. Vår grundidé med bastjänsten är att kunder skall kunna fokusera sina resurser på kärnverksamhet och att MW Group genom en robust bastjänst skall kunna understödja dem i att växa sin affär.

Kopplat till bastjänsten så finns det sedan möjlighet att addera tilläggstjänster utifrån våra kunders unika verksamheter. Tilläggstjänsterna syftar till att skapa trygghet och beredskap för att hantera fluktueringar i pågående verksamhet men också en trygghet i att ha resurser och kompetens tillgänglig om affärsvolymen skulle öka. Tilläggstjänsterna är inte kopplade till garanterade volymer eller fasta kostnader så länge de inte avropas, men de är löpande en del i MW Groups planering så att de kan avropas och levereras när behoven uppstår.En framtidssäker partner för era unika behov på fältet

Fältservice är en bred term som samlar många olika uppgifter och kompetenser, inte allt för sällan så är tjänsterna också kopplade till situationen med en variation i tid. Vidare har varje bransch och industri sina specifika behov och krav, där en kombination av egen personal och resurser från underleverantörer organiseras för att leverera daglig drift och projekt. Komplexiteten och risken för misstag ökar således med antalet aktörer.

För att spegla detta så lyfter vi ett utbyggnadsprojekt av kommunikationsnät som exempel.

Detta kräver allt från administrativa resurser, inköp, projektledning, projektering, installation och besiktning till driftsättning samt att man efter driftsättning behöver en struktur för underhåll och support. Ofta sker denna typ av projekt med flera parters där varje part adderar sin expertis, men det skapar också en struktur som är svår att överblicka och kontrollera. En viktig aspekt är att underleverantörer ofta anlitar egna underleverantörer, vilket ökar komplexiteten ytterligare. Vid denna typ av utbyggnad så är informationshantering och access till byggnader det som kan orsaka störst risk över tid, sett till stabilitet och risk för intrång. Kortsiktigt så riskerar man en högre kostnadsbild för projektet och att underleverantörerna inte är synkroniserade vilket orsakar ställtider med förseningar som resultat.

Att anlita MW Group för leveransen av fältservice innebär att man får en partner med resurser och kompetenser på alla nivåer. För att återgå till exemplet ovan så har MW Group kapacitet att leverera hela utbyggnadsprojektet från ax till limpa. Våra seniora specialister etablerar, planerar och leder alla typer av projekt kopplat till en stark egen nationell fältorganisation som hanterar utbyggnad, underhåll och support.

En stor del av personal, har en bakgrund från de nordiska försvarsmakterna. Vår gemensamma bakgrund och erfarenheter skapar en stark sammanhållning, uthållighet och god förmåga att tillsammans lösa uppgifter.

All personal är registerkontrollerad och tränade i att agera säkerhetsmedvetet med förmåga att observera miljön de verkar i för att notera potentiella säkerhetshot, detta skapar en trygghet för våra kunder som vi är unika med att leverera.


Kontakta oss

Vill du veta mer, boka ett möte med en av våra Account Managers eller skicka ett mail till contact@mwgroup.se