I korthet

Vår desinficeringstjänst ger dig den trygghet du behöver för att kunna arbeta ostört. Vi vet att ett saneringsbehov sällan kommer planerat. Men när ert företag med kort varsel behöver säkerställa att en smitta inte förs vidare står vi beredda.MW Group tar ansvaret

Vi avsätter resurser – mankraft, instrument och saneringsvätskor, som öronmärks åt er. Därför kan vi garantera er en säker och tillförlitlig leverans. Det är därför vi beskriver tjänsten som en försäkring.

Personal från MW Group rengör skyddsutrustning under Covid-19 pandemin

Metoderna vi använder är ofarliga för människor och materiell. Och vår erfarenhet och rutiner gör det enkelt för oss att avgöra vilken nivå av sanering som krävs – det gör att saneringen hos er blir effektiv och stör er verksamhet minimalt.

Med en metod skapad för finska flygvapnet

Vi är inte ensamma om att använda koncentrerad väteperoxid vid sanering. Det finska flygvapnet använder metoden för att sanera högteknologiska stridsflygplan och kan därmed skona flygplanens känsliga elektronik. Den har också använts för att återkommande sanera bussar och skolor under Ebola-utbrott.

Men vi vågar påstå att vi är tämligen ensamma om att kunna ställa operatörer med hög kompetens, välutarbetade rutiner och riktigt bra utrustning i beredskap åt ert företag. Vårt kunnande gör att vi snabbt kan bedöma var i ett utrymme det finns kritiska punkter för att lyckas med saneringen. Vår utrustning och våra rutiner gör att vi sedan kan övervaka hur saneringen förlöper vid de kritiska punkterna. Allt för att vi ska kunna lämna över en garanterat smittfri och säker miljö till er.Systemet kan anpassas efter era behov

Under den pågående pandemin har åtgärder som handhygien och att hålla avstånd ofta påtalats som viktiga för att minska smittspridningen. Covid-19 har ytterligare visat på behovet av att kunna säkerställa att en miljö är säker och smittfri.

Anledningarna att vilja sanera ett utrymme eller utrustning kan vara många.

I vår vardag exponeras vi ständigt för sådant som kan påverka vår hälsa på olika sätt. Virus, bakterier och svampar tillhör biologiska hot som kan påverka oss beroende på i vilken omfattning vi blir exponerade för dem. Förutom exponering påverkar även kön, ålder och allmänna hälsotillstånd hur stor påverkan blir.

Systemet är skalbart och lämpar sig för så väl små insatser i fordon, enskilda lokaler och utrymmen med känslig elektronik som för större komplexa utrymmen som flygplan, tåg, hangarer eller mässhallar.

Vår metod kan anpassas efter era behov.


Vanliga frågor

Nej, det är en specialiserad tjänst för att säkerställa smittfria miljöer från alla virus och bakterier.

Det beror på vad som skall saneras, många faktorer spelar in så som ytornas beskafenhet och vad för typ som av saneringsbehov.
Men nedan är några exempel, räknat på att vi använder ett system:
En ambulans 30 min
En lagerlokal på 150 m3 1 timme.
En 20ft saneringscontainer med t.ex 2000 skyddsvisir ca 1 timme

Vi har flera system som kan kopplas ihop och det gör att vi kan öka volymen utan att det tar mer tid.

Alla utrymmen som kan tänkas vara exponerade för virus, svampar, sporer etc.
Vi kan sanera elektronik på ett säkert sätt som inte påverkar utrustningen.

Mindre saker, så som skyddsutrustning, verktyg eller annat som befunnits sig i potentiellt smittad miljö saneras genom att upprätta en isolerad saneringsplats med tillhörande logistik.

Vi använder ett system som distribuerar väteperoxid i gasform i slutna utrymmen. Genom att under kontrollerade former tillse att hela utrymmet har en tillräckligt hög och jämn koncentration under hela operationen kan vi garantera effekt.

Ja

Väteperoxid används brett inom flera industrier och det har gjorts flera oberoende studier gällande väteperoxidens positiva desinficerande förmåga.

Vår hantering är kontrollerad och vi arbetar efter noga utarbetade rutiner. När vi uppnått tillräcklig hög koncentration och god effekt vädras utrymmet. Kort därefter är platsen ofarlig igen.

Nej, väteperoxid påverkar enbart levande organismer som bakterier, sporer och virus. Det är inte oxiderande eller nedbrytande och kan därför användas på känslig utrustning och till och med antikviteter utan åverkan.

Våra operatörer identifierar de punkter i ett utrymme som bedöms svåråtkomliga och kritiska för saneringsinsatsen. Genom att följa hur saneringsprocessen fortlöper på de kritiska punkterna kan vi säkerställa att utrymmet är tillräckligt sanerat.

Vi har mycket avancerad teknologisk utrustning som gör det möjligt att följa hur väteperoxiden sprids i rummet. Vår mobila datorutrustning i kombination med våra rutiner och vår expertis säkerställer ett fullgott resultat.

Absolut. Vi kan säkerställa återkommande sanering av er utrustning eller era lokaler på det sätt som passar er. Vi tror att vi kan stötta er för att ni ska kunna fortsätta leverera tjänster till era kunder som innan.

Nej – men den fyller det syftet också

Därför att ett produktionsstopp i er verksamhet ska undvikas. Behöver ni stänga ert kontor eller produktionsanläggning på obestämd tid innebär det stora kostnader och förlorade intäkter. För att inte tala om säkerheten för era medarbetare och kunder. Med vår beredskapstjänst kan ni snabbt vara uppe på banan igen om något skulle inträffa.