Security

Säkerhet för alla är grunden för att kunna leva ett fritt liv.


MW Group bidrar till trygga miljöer för människor och egendom.

Vi erbjuder tjänster till säkerhetsmarknadens aktörer där våra militära erfarenheter utgör vår konkurrensfördel. Vår styrka är vår förmåga att leverera dels specifik expertis inom våra kompetensområden, dels att hantera praktiskt säkerhetsrelaterat arbete och dels förmågan att leda och koordinera verksamhet och personal.


Service & Support

Säkerhet syftar till att vidta åtgärder som minskar sannolikheten för att oönskade händelser eller olyckor inträffar. Vi stöttar kunder i leveransen av allt från planering och installation av tekniska säkerhetslösningar till förberedelser och leverans av säkerhetsorganisationer. Vår leveransförmåga täcker allt från trygghetslösningar och fysiskt skydd till skydd av digitala miljöer.

Våra tjänster genomförs såväl på våra hemmamarknader i Norden som internationellt.

Training Wing

En förberedd organisation med rätt kunskaper är avgörande den dag något oförutsett händer, att var och en har rätt kunskaper och är övad gör att man kan agera instinktivt. Vi är er utbildningspartner inom hela säkerhetsområdet med möjlighet att leverera allt från basutbildningar såsom första hjälpen, utbildningar inom skyddslagar och krishantering till avancerade utbildningar t.ex. när våra kunder vill förbereda anställda på att jobba i högriskländer.

Advisory

Vår militära bakgrund med förståelse för säkerhetens betydelse tar vi med oss in i vår rådgivningstjänst för säkerhetssektorn.

Vi är specialiserade på att inhämta information med olika sensorer och att ge rådgivning för utveckling av system och processer.

Genom vår UAS kan vi erbjuda övervakning och inhämtning av information som vi bearbetar till rätt beslutsunderlag beroende på våra kunders informationsbehov.